Bestyrelse og vedtægter

TEMA har en valgt bestyrelse, der udvælger sæsonens forestillinger, samt i samarbejde med Baltoppen driver foreningen. 

Der afholdes generalforsamling hver år i september, hvor alle abonnenter kan deltage med stemmeret. Der udsendes dagsorden ifølge vedtægterne i dagspressen.

Bestyrelsen består af syv medlemmer, en suppleant, en kasserer og en administrator.

Bestyrelsen er:

 • Birgitte Sørensen, formand
 • Gunnar S. Ebbesen, næstformand, administrator
 • Hanne Dam, bestyrelsesmedlem
 • Ulla Sørensen, bestyrelsesmedlem
 • Kirsten Leth, bestyrelsesmedlem
 • Pia Dreisig, bestyrelsesmedlem, kasserer
 • Hanne Buhl, bestyrelsesmedlem
 • Martin Tholstrup, suppleant

Diverse bilag:

Temas vedtægter: 

 Vedtægter for TEMA – teater i Baltoppen

 §1 Teaterforeningens navn er TEMA – teater i Baltoppen. Dens hjemsted er Ballerup Kommune

§2 Teaterforeningens formål er at administrere teaterlovens bestemmelser i henhold til Bkg. nr. 365 af 26. april 2006 med senere ændringer, med henblik på at fremme teaterinteressen inden for foreningens område.

Herudover bør teaterforeningen supplere det lokale teatertilbud med teaterforestillinger uden for abonnement for børn og voksne.

Foreningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål.

Teaterforeningen medvirker desuden til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for teatret, ligesom foreningen kan medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer.

Teaterforeningen samarbejder med kulturudvalget i Ballerup kommune, og i øvrigt med centrale organer, der er godkendt på dette felt.

§3 Foreningen fastlægger de abonnementsordninger, der skal være gældende, idet der kan etableres samarbejder med andre teaterforeninger og udbydere af teater. Ved fastlæggelsen bør der tages behørigt hensyn til sikring af rabat ved samlet køb af flere forestillinger.

Der bør videre rettes formidlingsaktiviteter mod børn og unge samt grupper, der sjældent kommer i teatret.

Abonnement kan tegnes af enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark. Et abonnement omfatter mindst 3 forestillinger indenfor én sæson. Videresalg i erhvervsmæssigt øjemed er ikke tilladt.

Foreningens medlemmer udgøres af abonnenterne.

Ved tegning af abonnement betales et kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling.

§4. Teaterforeningen forpligter sig til alsidighed i repertoiret, idet den køber forestillinger af det producerende teater og oppebærer formidlingstilskud, indtægter ved anden form for billetsalg og indtægter i form af offentlige tilskud.

En del af billetterne skal være til rådighed i frit salg.

§5.a Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer og søges sammensat af personer med bredest mulig tilknytning til det lokale miljø. Den skal således bl.a. omfatte personer med tilknytning til det lokale skolevæsen og den sociale sektor. Det bør om muligt tilstræbes, at bestyrelsen tilsammen repræsenterer teaterfaglig, kunstnerisk, ledelsesmæssig, markedsføringsmæssig og juridisk indsigt.

Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal. Samtlige valg gælder for 2 år, idet 2 medlemmer afgår i de ulige år og 3 medlemmer afgår i de lige år. Genvalg kan finde sted.

§5.b Foreningens medlemmer (abonnenterne) og bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for teaterforeningens forpligtelser.

§6 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand (administrator) og fastsætter om fornødent sin forretningsorden. Herunder nedsætter arbejdsgrupper efter indstilling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over forhandlingerne føres en protokol. Teaterforeningen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen kan ansætte en kasserer i henhold til godkendt budget.

§7 Teaterforeningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

Bestyrelsen forvalter teaterforeningens midler. Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder. Regnskabet revideres af statsautoriseret eller anden godkendt revision på baggrund af de af Kunststyrelsen fastsatte retningslinjer for tiden § 25 stk. 2 i Bkg. nr. 365 af 26. april 2006.

§8. Generalforsamlingen er teaterforeningens øverste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver registreret abonnent i den sidst afviklede sæson.

Afstemningen skal ske mundtligt, medmindre 25 % af de stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning. Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.

§9. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden oktober måned.

Der indkaldes til generalforsamling ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad eller ugeavis med 14 dages varsel. Bestyrelsen fastsætter mødested og -tid.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren forelægger regnskab, foreløbigt og endeligt budget, herunder fastsættelse af abonnementsgebyr, abonnements- og løssalgspriser.
 4. Indkomne forslag a) fra bestyrelsen, b) fra abonnenterne
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 6. Valg af revisor.
 7.  

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse.

§10. Beslutninger om ændring i foranstående vedtægter kan kun ske ved at 2/3 af de fremmødte abonnenter stemmer herfor.

Foreningens ophævelse kan kun ske, ved en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 50 % af abonnenterne vedtager ophævelsen. Ved foreningens ophør eller ophævelse, skal dens formue i det hele anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af kulturudvalget i foreningens hjemkommune forinden udlodning kan finde sted.

Revideret september 2020